ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ สำหรับงาน Revive Asia 2017

เนื่องด้วยการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม 2016 ที่ผ่านมานั้น ทางคณะกรรมการจัดงาน Revive Asia Conference 2017 ได้ตระหนักถึงความเศร้าเสียใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาไปจนถึงตลอดช่วงเวลาที่มีพระราชพิธีพระบรมศพ และได้มีการพิจารณาพูดคุยถึงแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดงาน Revive Asia ซึ่งมีลักษณะเป็นงานเฉลิมฉลองที่สะท้อนภาพลักษณ์และการแสดงออกของคริสตชนไทยในระดับประเทศ ทางคณะกรรมการจัดงานจึงได้อธิษฐานและปรึกษาหารือร่วมกัน ภายใต้คำแนะนำของศิษยาภิบาลและผู้นำคริสเตียนไทยหลายๆ ท่าน รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ และได้ข้อสรุปในเรื่องการปรับรูปแบบการจัดงานดังนี้

นับเป็นเวลา 500 ปีแล้วหลังจากการปฏิรูปศาสนจักรในครั้งแรก พระเจ้าได้รื้อฟื้นรากฐานสำคัญและความจริงอันเป็นหลักยึดอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับคริสตจักรเพื่อเราจะได้พร้อมต้อนรับพระสิริของพระองค์   ซึ่งโดยแท้แล้วเรานั้นเองที่กำลังถูกปั้นแต่งให้เป็นที่ประทับของการทรงสถิตและพระสิริ!    พระสิริของพระองค์ไม่เพียงแต่จัดสรรทุกสิ่งที่จำเป็นต่อเราตามความไพบูลย์ของพระองค์ (ฟป.4:19) เท่านั้น หากแต่ยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดเหล่าราชาและบรรดาประชาชาติเข้ามาด้วย ความมืดซึ่งทวีอยู่เต็มแผ่นดินโลกในขณะนี้จะถูกขับออกไปได้ด้วยพระสิริของพระเจ้าซึ่งมาผ่านทางคริสตจักรอันมีสง่าราศีของพระเยซูคริสต์เท่านั้น!

ให้เราคาดหวังเปลวเพลิงและพระสิริของพระเจ้าที่จะประทุขึ้นในงานประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะขับเคลื่อนให้คุณออกไปเปลี่ยนแปลงโลกกลม ๆ ใบนี้ที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้แก่คุณ   คริสตจักรของพระเยซูคริสต์จะเต็มล้นไปด้วยพระสิริของพระองค์และเป็นที่แห่งการเปลี่ยนแปลงผู้คนและบรรดาเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก! จงเตรียมตัวของคุณให้พร้อมที่จะแช่ตัวในพระสิริและเข้าสู่การเก็บเกี่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา! ฮาเลลูยาห์!

วิทยากรหลัก

Dr Pat Francis

ดร.แพท ฟรานซิส เป็นวิทยากรงานสัมมนาระดับนานาชาติผู้เปี่ยมไปด้วยพลังและแรงขับดันจากภายใน เธอใช้ความอ่อนโยนอย่างมากมายที่มีโน้มนำผู้ฟังให้เชื่อในฤทธิ์อำนาจแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้า ท่านได้รับรางวัลมากมายทั้งในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาอันเนื่องมาจากแนวทางความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาของเยาวชนและชุมชน… อ่านต่อ

Mel Tari

เมล ทารี มิชชันนารีและผู้ประกาศที่มีชื่อเสียงจากติมอร์ ประเทศอินโดนีเซีย ผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการอัศจรรย์ครั้งใหญ่ ๆ ที่เกิดในศตวรรษที่ 20 มาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำให้คนฟื้นจากความตาย, เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น, การรักษาจากความเจ็บป่วยต่าง ๆอ่านต่อ

Joshua Mills

โจชูวา มิลส์ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐ, ศิลปินเพลง, วิทยากรหลักในงานประชุมฟื้นฟู และนักเขียน ท่านนำนมัสการและเทศนาภายใต้พระสิริของพระเจ้า … อ่านต่อ

สถานที่จัดงาน : โรงแรมเอเชีย ราชเทวี

Revive Asia เครือข่ายเพื่อการฟื้นฟู ปฎิรูป และพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลง มุ่งสนับสนุนให้คริสตจักรได้สะท้อนถึงอาณาจักรของพระเจ้าและกระทำกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานโดย คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์, คริสตจักรแห่งพระบัญชา, คริสตจักรยุคพระคุณ, คริสตจักร Friendship, คริสตจักรใจสมาน และองค์กรพันธมิตรอื่นๆ

ผู้ริเริ่ม Revive Asia : ศจ.ชี คัง เส็งpks for ra GOLD ผู้ก่อตั้งและศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักรนานาชาติลีฟวิ่งสตรีมส์ ซึ่งเป็นเครือข่ายคริสตจักรในประเทศไทยที่เคลื่อนไปตามการทรงนำของพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชอันอัศจรรย์เพื่อการฟื้นฟูและบุกเบิกคริสตจักร ท่านได้มีประสบการณ์รับใช้พระเจ้าในประเทศต่างๆ กว่า 17 ประเทศ