Important Announcement

Events/Conferences have been put on hold due to COVID-19.  We thank God for His protection over Thailand. With the reopening of international travel, we are looking to hold the Prophetic Glory Conference on 10 – 12 December 2020.

We believe that the Lord has a purpose for Thailand to host the Conference which will address key end times issues and provide a clear prophetic direction for the church in the end times.

Details of the conference will be released soon on this website and Facebook. Please follow us for the latest update.

For those who have registered earlier:

1) If you are unable to participate in the conference, the full refund of the registration fee is still available upon request. Please email info@reviveasia.com to request refund.

2) If  we do not receive request for refund, your existing registration will be transferred to the new date automatically and priority will be given to you in case of limited seating.

We apologize for any inconvenience caused and appreciate your support and understanding during this time.

PS. In the Meantime, We have already done 8 modules of our End Times e-Conference with Tabernacle of David Singapore. You are invited to register with us to watch all previous and upcoming videos which will be released every week. For more information and registration please visit www.tod.sg

อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับงานประชุมสัมมนา

Revive Asia Prophetic Glory Conference

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้กิจกรรมและงานสัมมนาต่างๆ ได้ถูกระงับไว้ทั้งในและต่างประเทศ เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปกป้องของพระองค์เหนือประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาที่สถานการณ์สามารถอยู่ภายใต้การควบคุมเป็นอย่างดี โดยหลังจากนี้เมื่อมีการอนุญาติให้มีการเดินทางระหว่างประเทศอีกครั้ง เราคาดหวังว่าจะสามารถจัดงานประชุมสัมมนา Prophetic Glory Conference ขึ้นอีกครั้งหนึ่งตามกำหนดการใหม่ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2020 ภายใต้มาตรการต่าง ที่ทางรัฐบาลกำหนด

เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีเป้าประสงค์สำหรับประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนานี้ ซึ่งจะพูดถึงประเด็นสำคัญให้เราเข้าใจแผนการที่ชัดเจนของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรในยุคสุดท้าย

โปรดติดตามรายละเอียดของงานประขุมสัมมนาเร็วๆ นี้ ซึ่งจะแจ้ง ณ ที่นี่และ Facebook ของเรา

สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว:

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาที่จะจัดขึ้นในวันเวลาใหม่ ท่านสามารถขอคืนค่าลงทะเบียนคืนได้เต็มจำนวน โดยการส่งอีเมล์แจ้งขอคืนเงินมาที่ info@reviveasia.com

หากเราไม่ได้รับการร้องขอคืนเงินการลงทะเบียนของคุณ ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณจะได้รับการโอนไปยังวันที่ใหม่โดยอัตโนมัติและท่านจะได้รับสิทธิ์ในการจองที่นั่งก่อนผู้อื่นในกรณีที่จะมีการจำกัดทีนั่งในงานสัมมนาที่จะเกิดขึ้น

เราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและความเข้าใจของคุณในช่วงเวลานี้

และในระหว่างนี้ Revive Asia ร่วมกับพันธกิจ Tabernacle of David สิงคโปร์ ได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์เรื่องยุคสุดท้าย โดยมีการเผยแพร่วีดีโอคำสอนเรื่องยุคสุดท้ายไว้แล้ว 8 หัวข้อด้วยกัน ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับชมวีดีโอทั้งหมดนี้รวมถึงที่จะเผยแพร่ต่อไปในอนาคตทุกๆ สัปดาห์ได้ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ www.tod.sg/th